Kjære sambygdinger i Hole og Ringerike – Vi trenger din støtte!

DET ER NÅ DET GJELDER!

Vi i foreningen «MiljøRett §112» er, i likhet med våre sambygdinger, glade i bygda vår. Vi kjemper nå for å stoppe en utbygging av dobbeltsporet høyhastighetsbane som vil rasere vårt naturskjønne kulturlandskap og våtmarksystem.

Ny vei og bane kun er vedtatt utredet. Påstander om at disse er vedtatt bygget, er usanne!

Utbygging av ny E16 og Ringeriksbanen er et pilotprosjekt for halvering av planleggingstiden for store nasjonale samferdselsprosjekter. På bakgrunn av dette kjøres flere prosesser samtidig for å spare tid. På den ene siden bygger man opp en prosjektorganisasjon som skal jobbe med planlegging og detaljer samtidig med at prosjektet skal konsekvensutredes.

Stortinget vil gjennom avstemming ta stilling til utbygging i 2017 gjennom nasjonal transportplan. Derfor kan vi fortsatt påvirke beslutningen.

Vi er kritiske til at planlegging og prosjektering av Ringeriksbanen og ny E16 ikke foregår etter normale prosedyrer. Vi er kritiske til at innbyggerne ikke får tilstrekkelig korrekt informasjon. Det skal vi gjøre noe med.

DET FINNES ET BEDRE ALTERNATIV

Vi også ønsker raskere tog fra Hønefoss til Oslo velkommen, men uten rasering av viktige natur- og bomiljøer i Hole og Ringerike som er fullstendig unødvendige.

Vi støtter en ny toglinje fra Gjøvikbanen via Nittedal – Grua – Jevnaker – Hønefoss. Nittedalslinjen er bedre for natur, miljø, kulturlandskap, by og folk sammenliknet med Sandvikalinjen. Raskere tog er viktig for utviklingen av by og næringsliv!

Langt flere mennesker og alle kommuner vil ha nytte av Nittedalslinjen. Ingen tapere – alle vinnere! Dette er en mye bedre investering for regionen og for landet. Hønefoss får minst like god nytte av en ny bane til Jevnaker som går videre til Oslo.
Alternativet til raseringen av Hole og Ringerike er ikke tilstrekkelig utredet. Det ønsker vi også å gjøre noe med.

MiljøRett §112- org.nr. 917 228 108

«MiljøRett §112» jobber for å bygge en sterk opinion. Vi har vært synlige på Ringeriksdagen og i lokalavisen. Vi vil bruke lovverket til det beste for de kvaliteter vi ønsker å bevare. Kampen står mot statsapparatet med alle sine ressurser men også med sine begrensninger og forpliktelser som f.eks. EUs vanndirektiv, RAMSAR og Grunnlovens §112 som sier – Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.

Vår forening «MiljøRett §112» har tatt navn etter nettopp denne grunnlovlovsparagrafen.
Vi vil invitere deg som støttemedlem i «MiljøRett §112».
Kontakt oss gjerne: post@miljorett.no
Vil du vite mer: www.miljorett.no eller facebook.com/neitilringeriksbanen/

busundbrua

Slik blir Ringeriksbanen og ny E16 i Hole vest for Vik gjennom Helgelandsmoen og Mælingen.

Foto: Leif-Harald Ruud – Hølenbruene i Vestby.