Vannmiljø

Ringerike er et utpreget vannmiljø med sine fjorder, elver, kroksjøer, dammer, evjer, strandenger, myrområder og sumpmarker sentrert rundt Tyrifjorden, Norges 5. største innsjø.

Tyrifjorden

Fra naturens side er Tyrifjorden Norges fjerde største innsjø i utstrekning, men den nest største i volum (13,13 km³).

Nordre Tyrifjorden er et våtmarksområde med internasjonal betydning, særlig som fuglehabitat. Stedet er Norges nest største innlandsdelta og inngår i et internasjonalt nettverk av våtmarker for fugler på sine årlige trekk på tvers av land og kontinenter. Totalt er det registrert 235 fuglearter i her og flere hundre tusen fugler trekker gjennom våtmarksområde årlig.

Tyrifjorden hører til landets mest artsrike innsjøer og regnes som moderat næringsrik. Fjorden er rike på fisk og har 15 fiskearter, bl.a. bestander av storørret og gjedde og norgesrekorder for gjedde, 19,6 kg, og brasme, 5,5 kg.

Steinsfjorden, den nord-østligste fjordarmen av Tyrifjorden er Norges største og viktigste levested for den europeiske edelkrepsen. Norge er én av få nasjoner som fortsatt har livskraftige bestander av denne truete arten.