Spørsmål om endringer i Fellesprosjektet FRE16

Vi viser til artikkel publisert på NRK 1. september 2021 https://www.nrk.no/.

Nye Veier uttaler at de vil vurdere bruk av eksisterende trasé i alle deres veiprosjekter for å unngå store naturinngrep som for eksempel store skjæringer i terrenget. Samtidig nevnes det i Ringerikes Blad og NRK Buskerud at Nye Veier vurderer mer bruk av dagsoner på strekningen Kroksund-Bymoen. Det er antakelig kostnadsreduserende å anlegge dagsone på denne strekningen, men det vil samtidig medføre store terrenginngrep samt ytterligere rasering av boliger og naturområder.

Vi forstår det også slik at Nye Veier vurderer enda lengre fyllinger over Mælingen. Fyllinger over Mælingen går imot kravet fra Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) om at strekningen Helgelandsmoen til Prestmoen må bygges på bro. Broer i stedet for fyllinger er NVEs krav for at etaten skal kunne innvilge en konsesjon for berøring av dette viktige vannressursområdet. Dette er også RAMSAR-sekretariatets vurdering i deres rapport fra 2015-no.79.

Bruk av eksisterende trasé for E16 over Steinsletta vil medføre mindre naturinngrep enn dagsone fra Kroksund til Bymoen. Trasé via Steinsletta fordrer sannsynligvis tunnel/kulvert fra Vik til Steinsletta. Etter Steinsletta åpnes det opp for flere løsninger som alle innebærer innfart til Hønefoss Syd istedenfor en lite gunstig innkjøring fra nordvest.

Innspill til Nye Veier – aug 2021

Les hele brevet her: Spørsmål til Nye Veier – sep 2021