Oppstartsmelding om økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen/E16

Oppstartsmelding er ikke sendt foreningen MiljøRett §112. Det er beklagelig fordi vår forening jobber for naturmiljøets beste. Vi antar at tema som tas opp i denne høringen er helt kjent for Fylkesmannen, men vil likevel påpeke det ved vår høringsrett. Innlegget er oppdelt i to separate deler. Den første omhandler kryssing av bane over Sundøya ved Kroksund. Den andre omhandler økologisk kompensasjon for Storelva, kroksjøer, elvedelta med øy og halvøy.

Innledning

MiljøRett §112 mener innledningsvis at avgrensingen og tema for hele prosessen vedrørende økologisk kompensasjon er for snever. Foreningen mener det bør foreligge konkrete planer for økologisk kompensasjon både

Tyrifjorden og Steinsfjorden som følge av utfylling og innsnevring av et allerede trangt sund med svært begrenset vannutskiftning mellom de to fjordene. Ved søk på «vannutskiftning», «vanngjennomstrømning», «oksygen» i dokumentet «Potensielle areal for økologisk kompensasjon», dokumentnummer FRE-00-A-25370 er det ingen treff for Steinsfjordens vedkommende. Under temaet hydrologi, vannkjemi og vannkvalitet er det ingen beskrivelser for Steinsfjorden. Temaet «vannutskiftning Tyrifjorden/Steinsfjorden» er aldri drøftet på en grundig måte, hverken i Silingsrapporten, planprogrammet eller i denne rapporten. MiljøRett §112 mener dette må drøftes nå og få fokus nå før planleggingen går videre.

Les hele høringen ved å laste ned PDF:
Høring Oppstart økologisk kompensasjon FRE16