Jernbane og ny E16

Dobbeltsporet jernbane og ny E16 gjennom Ramsar-området vil medføre store ødeleggelser av natur- og kulturkvaliteter, åkrer, friluftsområder, nærmiljø, gårder og boliger.

Tiltakene vil medføre omfattende tekniske inngrep under bygging og når det står ferdig etter flere år.

Traseen vil bli minst 90 m bred

Sannsynligvis vil den ende på nærmere det dobbelte flere steder i anleggsperioden. Traseen vil da utvides med omliggende anleggsveier, riggområder og massedeponier med omfattende byggeaktivitet og transport av sprengningsmasser, leire og matjord på omkring 3 millioner m³.

Prosjektet er beregnet er koste 26 milliarder (hvorav utgifter ved bygging av jernbanestasjon i Sandvika i Bærum, Hole og Hønefoss ikke er medregnet). 22 milliarder ikke kan forsvares. I tillegg er den økonomiske usikkerheten på omkring 40 %. (Erfaring tilsier at prosjekter blir dyrere enn beregnet).