Innspill til nasjonal transportplan 2018-2019

Utgangspunkt Jernbaneverket og Statens Vegvesen, heretter kalt etatene, har fått i oppdrag å utrede Ringeriksbanen og E16 i et fellesprosjekt. Begrunnelsen for å bygge Ringeriksbanen er:

  • Å «avlaste» Oslo i lyset av den forventete befolkningsveksten mot 2013.
  • Korte ned reisetiden Oslo – Bergen.

I tillegg:

  • Ringeriksbanen er et pilotprosjekt for å halvere prosjekteringstiden på store samferdselsprosjekt.
  • Ringeriksbanen er et pilotprosjekt for å benytte kompensasjon som virkemiddel.

 

Det er for Nasjonal Transportplan 2018-2029 utarbeidet retningslinjer for planfasen gjengitt i «Retningslinjer for etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029», Samferdselsdepartementet, 19.mai 2015. Revidert utgave, datert 12.5.16, «Grunnlagsdokument, Nasjonal transportplan 2018-2019» ligger også til grunn.

Prosjektet Ringeriksbanen står i stor kontrast til hva Samferdselsdepartementet har nedfelt som viktige prioriteringspunkter, til tross for den store jernbanereformen som regjeringen har innført. Nedenfor følger en gjennomgang av disse retningslinjene punkt for punkt.

Les hele høringen ved å laste ned PDF:
miljorett112