Hjem

Foreningen MiljøRett §112 har tatt initiativ til en kartlegging av at den nye Ringeriksbanen legges over Nittedal til Oslo i stedet for over Sandvika til Oslo. De to strekningene er i praksis likeverdige med hensyn til reisetid. Ved å legge traseen over Nittedal kan synergieffekter med Gjøvikbanen oppnås, både når det gjelder utbyggingsøkonomi og trafikkgrunnlag.

Foreningen MiljøRett §112

ønsker en tydelig og åpen demokratisk prosess rundt strekningsvalget for ny Ringeriksbane, der utbyggingens samfunnsmål drøftes på en grundig og helhetlig måte. Foreningen ønsker selvfølgelig et mer attraktivt jernbanetilbud mellom Oslo og Bergen. Likevel kan ikke dette brukes som begrunnelse for å unnlate å gjennomføre en grundig og redelig planprosess når fullverdige alternativer foreligger og andre viktige, samfunnsinteresser har en lovfestet rett til å bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte. En ny veiforbindelse mellom Sandvika og Hønefoss som unngår inngrep i uerstattelige natur- og miljøverdier ønskes velkommen.

Samordningsgevinstene ved kombinert vei- og banebygging er ubetydelige sammenlignet med investeringens omfang. Gevinstene ved helhetlig planlegging av baneforbindelsen mellom Hønefoss og Oslo over Nittedal synes å være mye høyere samtidig som potensialet for nyskapt trafikk er bedre.
Som en begynnelse på en mer omfattende kartlegging av alternative linjevalg, utbyggingskonsekvenser og utbyggingsrisiko har foreningen MiljøRett §112 kontaktet AS Civitas og Logistikkutvikling AS for å utarbeide en samlet oversikt over pro og contra for de to strekningsalternativene, basert på tilgjengelig dokumentasjon med andre «briller» enn de selv har.

Civitas har sammen med Logistikkutvikling nylig gjennomført en kartlegging av konsekvensene av manglende infrastrukturkapasitet for de enkeltsporede banene rundt Oslo (Citylink-strekningene). En tilsvarende analyse er her utført for Miljørett §112, men i et begrenset omfang.