Fugleliv

Landskapets sammensatte karakter med vann, åkrer, eng og skog gir et stort utvalg av naturtyper i et svært fruktbart område. Denne kombinasjonen fører til et svært høyt antall arter og antall individer.

Tyrifjorden

Over 240 ulike fuglearter er påvist i og nær Tyrifjorden. Flere av disse befinner seg på den norske rødlisten. Mest karakteristisk for Ringeriks-området er våtmarksfuglene. Våtmarkssystemet er betydningsfullt både som hekkeområde, overvintringsområde og rasteplass for et stort antall fugler gjennom året.

Det store antallet fugler finner sted under trekken på våren og høsten. Flokker med traner, svaner, gjess og andre trekkfugler samles på elver, vann og grunner, men også på Steinsslettas jorder for å hvile og leter etter mat. Sivhauken er et vanlig syn på sin jakt over åkrene der åkerriksenes og vaktlenes sang høres gjennom natten.

I skogene lever det kattugle, perleugle, svartspett, hønsehauk og andre skogsarter.