Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss

Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning
Forslag til planprogram
PlanID NO201604

HØRINGSINNSPILL

INNLEDNING
MiljøRett §112 mener at myndighetene må se utredningen for raskere behandling av «Fellesprosjektet ny E16 og Ringeriksbanen» som en meget nyttig erfaring for senere prosjekter.
Konsekvensutredningen (KU) er ikke ferdigstilt. Planprogrammet baserer seg dermed på ufullstendige utredninger som gjør en endelig konklusjon høyst irrelevant.

Vi mener at fremdriften tidvis er gått over stokk og stein med svært begrenset mulighet for god demokratisk påvirkning fra publikum i alle stadier av prosjektet.
Vi anbefaler at Kommunal- og moderniseringsdepartementet innstiller overfor Stortinget på at pilotprosjektet tas til etterretning, stopper planene for dobbeltsporet tog fra Sandvika til Hønefoss og finner en ny allerede foreslått trasé for E16 fra Rørvik til Hønefoss. Erfaringene fra pilotprosjektet analyseres og settes i system med hensyn på fremdrift i nye planprosjekter for fremtiden.

Les hele høringen ved å laste ned PDF:
Miljørett – Innspill Høring Planprogram 2017