Det bygges i en by

Under arbeidet med å konsekvensutrede ny jernbane og ny E16 fra Sandvika til Hønefoss ble det foretatt en rekke utredninger innen ulike fagfelt – deriblant faren for kvikkleireskred.

Tidligere geologiske undersøkelser har avdekket at det er leire i undergrunnen. Undersøkelsene tilknyttet konsekvensutredningen avdekket at strekningen Styggedalen – Hønefoss; strekning 5, er et tilnærmet sammenhengende kvikkleireområde. Om dette arealet skriver Jernbaneverket og Statens vegvesen i sin rapport Detaljplan og teknisk plan, Fagrapport, Områdestabilitet, Strekning 5, signert 28.2.2019.

«Tolkning av utførte grunnundersøkelser viser at løsmassene i området for det meste består av elveavsatt sand i 0-20 m mektighet over marine leire i opptil 80 m mektighet. Leira er stedvis sensitiv/kvikk, samt siltig og sandig. Utførte grunnundersøkelser indikerer at tykkelsen av sensitiv leire (kvikkleire) på det mektigste kan være på mange titalls meter. Det gjøres oppmerksom på at det er påtruffet store lokale variasjoner i grunnforholdene på strekningen, og det er noe usikkerhet knyttet til utbredelse av sensitiv leire/kvikkleire enkelte steder.»

Les hele saken på ringblad.no