Om Miljørett

«Foreningen MiljøRett §112 ble stiftet 14.april 2016. Foreningens formål er å fremme bruken av lovverket, konvensjoner, regler og retningslinjer til naturmiljøets beste. Ringeriksbanen (dobbeltsporet høyhastighetsbane) og 4-felt motorvei er planlagt fra Sandvika til Hønefoss, gjennom Holes naturskjønne landskap og Ringerikes våtmarksystemer. Det finnes intet annet historisk kulturlandskap i Norge som har like høy tetthet av kulturminner, naturresurser, våtmarksystemer (Ramsar) og en innlandsskjærgård, som dette området. Ringeriksbanen og ny E16 er Jernbaneverkets «pilotprosjekt» for å se om man kan halvere prosjekteringstiden for store samferdselsprosjekt og bruke «kompensasjon» som virkemiddel..

MiljøRett §112 arbeider målrettet for å belyse de svært negative konsekvensene det vil få for disse natur- og kulturkvalitetene. Den historiske utsikten fra Krokskogens «Kongens utsikt» blir endret for all fremtid. Steinsfjorden har ikke oppnådd ønsket økologisk miljøstatus. Storelva’s meandrerende elveløp og CO2 bindende våtmarksområder vil bli ødelagt ved et slikt inngrep. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16 bryter og vil komme til å bryte norske lover, Stortingsmeldinger, instrukser, retningslinjer og konvensjoner. Prosjektet er også vurdert til å ha en svært negativt samfunnsøkonomisk nytte. MiljøRett §112 vil jobbe for å opplyse allmenheten og Stortingets politikere om den urett som kan ramme dette unike innlandsdeltaet samt å bidra til å fremme gode alternative løsningene».